Tag Archives: Garhwali Holi

Garhwali Holi Lyrics – Garhwali Kumauni Holi Song – Pahari Holi Lyrics

Check the Garhwali Holi Lyrics. This Garhwali Pahari Holi Lyrics is sung in the form of Jhora.

देर होली अबेर होली होली जरुर सबेर होली
हिटदी जा हिटदी जा
मुख फेर फेरी फेरी अंधेरु नि छटेणू
बाठु हेरी हेरी बाठु नि कटेणू
हिटदी जा हिटदी जा
मुख फेर फेरी फेरी अंधेरु नि छटेणू
बाठु हेरी हेरी बाठु नि कटेणू
कैमा क्या पुछदी बैठी क्या सोचदी
पैली भी व्हे फेर होली
होली जरुर सबेर होली
हिटदी जा हिटदी जा हिटदी जा …… हो ओ
खैरी बिपदा का बिष कांडा काटी,
अंधेरु बिरै कि सुबठा छांटी
हिटदी जा हिटदी जा
खैरी बिपदा का बिष कांडा काटी,
अंधेरु बिरै कि सुबठा छांटी
मारी लपाक लन्गै कि बुरैइ
सोच भलु भलु कैर होली
होली जरुर सबेर होली
हिटदी जा हिटदी जा हिटदी जा …… हो
रात भी आली रत्ब्याणु हैसलू,
अँधेरा मन उज्येलु पौन्छालू
हिटदी जा हिटदी जा
रात भी आली रत्ब्याणु हैसलू,
अँधेरा मन उज्येलु पौन्छालू
कांडों मा फूल डान्डों मा हैर्याली
दुनिया देखली जैबेर होली
होली जरुर सबेर होली

Garhwali Holi Songs

ऐगे फागुन मैना खेला होरी , ऐगे फागुन मैना खेला होरी

ऐगे फागुन मैना खेला होरी
ऐगे फागुन मैना खेला होरी

फुलिगे बुरांस फूली पयां डाली,

आरू फुले बेदु लाया फुले सारी

फ्योली फूली गैना खेला होरी ,

ऐगे फागुन मैना खेला होरी

कैन रंगे चदरी धोती range कैना,

बौकी स्वानी मुखरी द्यूर रंगे गैना

स्यलिउन रंगे भीना खेला होरी

ऐगे फागुन मैना खेला होरी !
ऐगे फागुन मैना खेला होरी !