Tag Archives: Bedu Pako Bara Masa on Paper

Lyrics of Bedu Pako Bara Masa Kumauni Song

Here are the lyrics of Bedu Pako Bara Masa, one of the famous Kumauni Songs. This song is official band tune of Kumaon regiment.

बेडु पाको बारो मासा, ओ नरणी काफल पाको चैत मेरी छैला
बेडु पाको बारो मासा, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २
बेडु पाको बारो मासा -२, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २
भुण भुण दीन आयो -२ नरण बुझ तेरी मैत मेरी छैला -२
… बेडु पाको बारो मासा -२, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २
आप खांछे पन सुपारी -२, नरण मैं भि लूँ छ बीडी मेरी छैला -२
बेडु पाको बारो मासा -२, ओ नरण काफल पाको चैत मेरी छैला – २
अल्मोडा की नंदा देवी, नरण फुल छदुनी पात मेरी छैला
बेडु पाको बातो मासा -२
त्यार खुटा मा कांटो बुड्या, नरणामेरी खुटी पीडा मेरी छैला
बेडु पाको बातो मासा -२
अल्मोडा को लल्ल बजार, नरणा लल्ल मटा की सीढी मेरी छैला
बेडु पाको बातो मास